• Takkesage    


    •  Shiguseigan    


    •  Hannya Shingyo    


         

Sutra Zen


Hiroshige Ando


Roma - Aikido e Zen - dojo Aikizendo Mikazuki - ‡Ÿ†‘T“¹ ŽO“úŒŽ “¹ê - Spinaceto - Tor de Cenci - Mezzocamino - EUR - Torrino - Decima - Mostacciano - Vitinia - Casal Bernocchi - Malafede - Vallerano - Trigoria - Laurentino - Roma sud - Arti Marziali - c/o ass. sport. "Street of the Life" - ‡Ÿ†“¹ - Sutra Zen - Takkesage - Shiguseigan - Hannya Shingyo -