Takkesage

   
    •  Shiguseigan    


    •  Hannya Shingyo    


         


Takkesage

DAI SAI GE DAP-PUKU
MU SO FUKU DEN E
HI BU NYO RAI KYO
KO DO SHO SHU JORoma - Aikido e Zen - dojo Aikizendo Mikazuki - ‡Ÿ†‘T“¹ ŽO“úŒŽ “¹ê - Spinaceto - Tor de Cenci - Mezzocamino - EUR - Torrino - Mostacciano - Vitinia - Casal Bernocchi - Malafede - Vallerano - Trigoria - Laurentino - Roma sud - Arti Marziali - c/o ass. sport. "Street of the Life" - ‡Ÿ†“¹ - Sutra Zen - Takkesage - Shiguseigan - Hannya Shingyo -