•  Takkesage   


    Shiguseigan

   
    •  Hannya Shingyo    


         


Shiguseigan

SHU JO MU HEN SEI GAN DO
BON-NO MU JIN SEI GAN DAN
HO MON MU RYO SEI GAN GAKU
BUTSU DO MU JO SEI GAN JORoma - Aikido e Zen - dojo Aikizendo Mikazuki - ‡Ÿ†‘T“¹ ŽO“úŒŽ “¹ê - Spinaceto - Tor de Cenci - Mezzocamino - EUR - Torrino - Mostacciano - Vitinia - Casal Bernocchi - Malafede - Vallerano - Trigoria - Laurentino - Roma sud - Arti Marziali - c/o ass. sport. "Street of the Life" - ‡Ÿ†“¹ - Sutra Zen - Takkesage - Shiguseigan - Hannya Shingyo -